Regulamin korzystania ze strony internetowej Insaniro | Aktualizacja: 17.07.2017

Poniżej przedstawione zostały warunki korzystania ze wszystkich stron internetowych zarządzanych przez Dawid Żabiński Insaniro (zwany też Studio Graficzne Insaniro), a w szczególności z portalu www.insaniro.com (dalej zwanych „stronami internetowymi Insaniro”).

1. Postanowienia ogólne

Strony internetowe Insaniro zarządzane są przez Dawid Żabiński Insaniro, Mazowiecka 20/103, 05-077 Warszawa, Polska, (dalej zwane „Insaniro”).
Przed skorzystaniem ze stron internetowych Insaniro, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem użytkowania. Korzystanie ze stron internetowych Insaniro oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na strony internetowe Insaniro lub ich obszary można przejść z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do witryn Insaniro.

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych Insaniro (a także organizacja i układ tych stron) wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą do Insaniro bądź do właścicieli licencji. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na stronach internetowych Insaniro lub też kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od Insaniro.

3. Dozwolone użytkowanie

Wszystkie usługi online oferowane na stronach internetowych Insaniro służą wyłącznie możliwości sprawdzenia przez użytkownika dostępności usług związanych z projektowaniem i wdrażaniem stron internetowych www lub zawarcia innych transakcji z dostawcami usług. Ze stron internetowych Insaniro można korzystać jedynie zgodnie z podanymi tu warunkami oraz w powyższych, prawnie dozwolonych, celach. W szczególności, użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki i zastrzeżenia:

3.1 Niedozwolone jest korzystanie ze stron internetowych Insaniro w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.

3.2 Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie stron internetowych Insaniro. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.

3.3 Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury internetowej Insaniro.

3.4 Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa Insaniro, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu stron internetowych Insaniro.

3.5 Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych informacji zawartych na stronach internetowych Insaniro. Dotyczy to również podawania cen usług Insaniro na innych stronach internetowych lub innych serwerach. W szczególności, nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie czy w jakikolwiek inny sposób pobieranie informacji ze stron internetowych Insaniro za pomocą „robotów”, innych technik wyszukiwania bądź też innych automatycznych mechanizmów.

3.6 Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami nielegalnego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci.

3.7 Niedozwolone jest dokonywanie wszelkich nielegalnych, fałszywych czy nieprawdziwych zamówień, a w szczególności wszelkich zamówień, za które płatność dokonywana jest za pomocą karty kredytowej lub przelewem z konta osoby trzeciej, która nie wyraziła na to zgody.

4. Konsekwencje niewłaściwego użytkowania

Bez uszczerbku dla innych naszych praw (bez względu na to, czy są one oparte na przepisach prawnych czy innych regulacjach), w przypadku naruszenia przez użytkownika podanych tu warunków, zastrzegamy sobie prawo do anulowania dokonanego przez niego zamówienia bez powiadomienia oraz/lub do odmowy mu dostępu do stron internetowych Insaniro.

5. Zmiany na stronach internetowych

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, korekt i zmian informacji, usług, produktów i innych treści zamieszczonych na stronach internetowych Insaniro. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie, informując datą ostatniej aktualizacji.

6. Linki do innych stron internetowych

Na stronach internetowych Insaniro mogą znaleźć się linki czy odsyłacze do innych stron, które nie są zarządzane przez Insaniro . O ile nie stwierdzono inaczej, Insaniro nie ponosi odpowiedzialności za te strony oraz jednoznacznie odcina się od wszelkich treści na nich zawartych. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich podanych przez Insaniro linków do obcych portali oraz treści zamieszczonych na stronach, do których te linki prowadzą.

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania na naszych stronach internetowych linków do innych stron wyłącznie za naszą pisemną zgodą, jak również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie.

7. Prawne wyłączenie odpowiedzialności

Insaniro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dobór tematów, dokładność, kompletność czy jakość informacji podawanych przez strony trzecie i klientów firmy Insaniro. Wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń przeciwko Insaniro z tytułu szkód materialnych bądź niematerialnych poniesionych na skutek wykorzystania lub niewykorzystania tych informacji, pod warunkiem, że ze strony Insaniro  nie nastąpiło zaniedbanie ani nieprawdziwe przedstawienie tych treści.

8. Przechowywanie adresów IP

Gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Insaniro, serwer Insaniro  automatycznie zachowuje adres dostawcy usług internetowych użytkownika, strony z jakiej odwiedza on portal Insaniro , datę i czas przebywania na naszych stronach. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez użytkownika, wykorzystamy zachowany adres IP przy postępowaniach regulowanych przepisami prawa cywilnego oraz w sprawach karnych.

9. Portfolio

Portfolio umieszone na stronie internetowej Insaniro przedstawia prace wykonane dla klientów lub prace własne Studia Graficznego Insaniro. Do przedstawienia tych prac, Insaniro często wykorzystuje elementy nie będące częścią usługi wykonanej przez Insaniro, czyli tak zwane „Mock-up”. Elementy te są wykorzystane zgodnie z licencją ich Twórcy i służą jedynie milszej dla oka prezentacji końcowego projektu Studia Graficznego Insaniro.